Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30/04

06.10.2008
365 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 7. člana 12. stav 2. i člana 34. stav 2. Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 62/02, 38/03 i 65/03) i člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjed- nici od 23. marta 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 30/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 30/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 29/04

06.10.2008
304 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 47. i člana 102. stav 3. Poslovnika Vijeća naroda Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/03 i 12/04), Vijeće naroda Republike Srpske, na sjednici od 26. marta 2004. godine, donijelo je ODLUKU O IZBORU ČLANOVA USTAVNE I ZAKONODAVNO- PRAVNE KOMISIJE VIJEĆA NARODA REPUBLIKE SRPSKE IZ REDA NAUČNIH I STRUČNIH RADNIKA IZ OBLASTI PRAVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 29/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 29/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/04

03.10.2008
378 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 161. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), a nakon razmatrawa Prijedloga buxeta Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske za 2004. godinu, Narodna skup{tina Republike Srpske, na sjednici od 5. marta 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 28/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 28/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 27/04

03.10.2008
314 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 5. marta 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 27/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 27/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26/04

03.10.2008
2636 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 5. Uredbe o davawu saglasnosti na cijene odre|enih proizvoda i usluga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 41/00, 31/01 i 12/02) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. marta 2004. godine, donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 26/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 26/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 25/04

03.10.2008
321 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 25/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 25/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 24/04

03.10.2008
286 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im UKAZ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 24/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 24/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 23/04

03.10.2008
517 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. fe- bruara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA KORIŠTENJA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 23/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 23/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 22/04

02.10.2008
399 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 3. Odluke o obrazovawu Službe predsjednika Republike (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/93), člana 11. i člana 19. tačka 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemati- zaciji radnih mjesta u Službi Predsjednika Republike, broj 03-12-349/03 od 2. juna 2003. godine, d o n o s im ODLUKU O POSTAVLJENJU ŠEFA KANCELARIJE ORDENA REPUBLIKE SRPSKE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 22/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 22/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 21/04

02.10.2008
299 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. feb- ruara 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 21/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 21/04, службени, гласник, српска,