Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 77/02

22.09.2008
288 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i tačke VIII Odluke o imenovanju Kontrolne službe i člana Nezavisne komisije eksperata, broj: 02/1- 020-714/02 od 1. avgusta 2002. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 14/02), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. novembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O NADOKNADI TROŠKOVA RADA ČLANOVA KONTROLNE SLUŽBE I NEZAVISNE KOMISIJE EKSPERATA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 77/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 77/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 76/02

22.09.2008
372 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 76. Zakona o akcizama i porezu na promet (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/02 i 30/02) i člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 13. novembra 2002. godine, donijela je UREDBU O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA SUBVENCIJE NA IME AKCIZE I POREZA NA PROMET ZA LOŽ ULJA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 76/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 76/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 75/02

22.09.2008
309 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. okto- bra 2002. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE MEMO- RANDUMA O PARTNERSTVU IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE I ATOS KPMG CONSULTING...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 75/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 75/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 74/02

17.09.2008
341 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu čl. 9. i 10. Uredbe o načinu konstituisanja novih organa upravljanja i načinu rada preduzeća u koji- ma se državni kapital privatizuje po posebnim priva- tizacionim programima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/01) i člana 34. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjed- nici od 30. avgusta 2002. godine, donijela je RJEŠENJE ...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 74/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 74/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 73/02

17.09.2008
325 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 2a. Zakona o posebnim republičkim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/94, 29/00, 18/01 i 22/01) i čl. 33. i 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjed- nici od 14. novembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O ODREĐIVANJU VISINE POSEBNE REPUBLIČKE TAKSE NA PROMET MOTORNIH BENZINA I DIZEL GORIVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 73/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 73/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 72/02

17.09.2008
355 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 17. Zakona o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 12/94) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 12. novembra 2002. godine, donijela je ODLUKU O ODLAGANJU IZVRŠENJA KONAČNOG RJEŠENJA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE BROJ: 01/0104/413-139/02 OD 29. APRILA 2002. GODINE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 72/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 72/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 71/02

17.09.2008
243 ПРЕУЗИМАЊА

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom pred- stavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o imple- mentaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o imple- mentaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophod- no...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 71/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 71/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 70/02

17.09.2008
247 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 5. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92) i čl. 1, 2. i 14. Zakona o pomilovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/94 i 2/95), Predsjednik Republike donio je ODLUKU O POMILOVANJU OSUĐENIH LICA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 70/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 70/02, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 69/02

15.09.2008
1736 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 4. Odluke o načinu raspodjele sredstava za humanitarne i socijalne svrhe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/00), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 23. oktobra 2002. godine, donijela je ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 69/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 69/02, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 68/02

15.09.2008
422 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 8. okto- bra 2002. godine, donijela je UREDBU O IZMJENI UREDBE O MINIMALNIM, TEHNIČKIM I KVALIFIKACIONIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKE DJELATNOSTI I POSLOVA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 68/02, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 68/02, службени, гласник, српска,