Документи

Укупно: докумената

Etleboro

Преглед прописа РС који су прошли процедуру оцјене усклађености са acquis communautaire-om у периоду од 01.01.2008 - 30.04.2009

27.09.2009
247 ПРЕУЗИМАЊА

Табела 2. Преглед прописа РС који су прошли процедуру оцјене усклађености са acquis communautaire-om у периоду од 01.01.2008 - 30.04.2009 ...

усклађивање прописа, прописи рс, прописи еу, прописиEtleboro

Информација о усклађивању прописа РС са прописима ЕУ

27.09.2009
324 ПРЕУЗИМАЊА

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИНФОРМАЦИЈА О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Бања Лука, јуни 2009. године УВОД Програмом рада Народне скупштине Републике Српске ( Тематски дио) за други квартал 2009. године, предвиђена је израда Информације о усклађивању прописа Републике Српске са прописима ЕУ. Циљ ове информације јесте да се Народна скупштина Републике Српске упозна са активности...

правилник прописа рс, информација о усклађивању прописа рс са прописима еу, прописиEtleboro

Правилник о платама у Институцији Обмудсмана за дјецу

27.09.2009
276 ПРЕУЗИМАЊА

ПРИЈЕДЛОГ На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 79/07) и члана 31. Закона о Омбудсману за дјецу Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 103/08), Народна скупштина Републике Српске на Тридесет и другој сједници, одржаној _____ јула 2009. године, донијела је сљедећу ...

омбудсман за дјецу, дјечја права, канцеларија омбудсмана за дјецу, правилник о платама запослених у канцеларији омбудсмана за дјецуEtleboro

Кривични закон БиХ

26.04.2009
366 ПРЕУЗИМАЊА

1.Кривични закон БиХ сачињавају кривичноправне одредбе садржане у овом закону и у другим законима у БиХ 2.Територија БиХ је сухоземна територија, обално море и водене површине унутар њених граница, као и ваздушно простор над њима....

кривични закон бих, бих, полиција, суд, кривично дјело

Etleboro

Кривични закон Републике Српске

23.04.2009
413 ПРЕУЗИМАЊА

OPŠTI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivicnog zakonodavstva Republike Srpske Clan 1. (1) Krivicno zakonodavstvo Republike Srpske štiti osnovna prava i slobode coveka i gradanina i druge osnovne individualne i opšte vrijednosti koje ustanovljuje i jemci pravni poredak. (2) Ova zaštita se ostvaruje odredivanjem koja djela predstavljaju krivicna djela, propisivanjem kazni i drugih krivicnih sankcija za ta djela i izricanjem tih sankcija uciniocima krivicnih djela u zakonom utvr...

закон о кривичном дјелу републике српскеEtleboro

Одлука о проглашењу Уставног закона за спровођење Амандмана CXXII-CXLI на Устав Републике Српске

11.03.2009
307 ПРЕУЗИМАЊА

ПРИЈЕДЛОГ На основу члана 70. став 1. тачка 1. и 2., члана 140. Устава Републике Српске, члана 183. и 187. став 1. Пословника Народне скупштине - пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 79/07), Народна скупштина Републике Српске на _________________, донијела је О Д Л У К У о проглашењу Уставног закона за спровођење Амандмана CXXII-CXLI на Устав Републике Српске I Проглашава се Уставни закон за спровођење Амандмана CXXII-CXLI на Устав Репу...

устав рс, амандман CXXII-CXLI на устав рс,Etleboro

Нацрт Закона о измјенама и допунама закона о фискалним касама

11.03.2009
318 ПРЕУЗИМАЊА

НАЦРТ З А К О Н А о измјенама и допунама Закона о фискалним касама Члан 1. У Закону о фискалним касама(''Службени гласник Републике Српске'', број 69/07),члан 5. став 1. мијења се и гласи : ''Лице које је уписано у одговарајући регистар за промет робе на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да региструје сваки појединачни промет робе на мало и услуга физичким лицима преко фискалне касе и пренос података преко терминала до сервера ПУ, а у случају да корист...

закон о фискалним касама, фискалне касе,Etleboro

Закон о престанку функционисања институције Омбудсмaна Републике Српске – заштитник људских права

11.03.2009
316 ПРЕУЗИМАЊА

З А К О Н о престанку функционисања институције Омбудсмaна Републике Српске – заштитника људских права Члан 1. Oвим законом регулише се начин и вријеме престанка рада Омбудсмaна Републике Српске – заштитника људских права, као и права запослених. ...

Закон о престанку функционисања институције Омбудсмaна Републике Српске – заштитник људских права, људска права, рс

Etleboro

Приједлог закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства

11.03.2009
1197 ПРЕУЗИМАЊА

ЗАКОН О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА Члан 1. (1) Овим законом прописују се посебни услови, као и поступак и начин запошљавања страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској (у даљем тексту: странци). (2) Странцем, у смислу става 1. овог члана, сматра се свакo лице које нема држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, или лице без држављанства. ...

закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, рс, странци, страни држављани, запошљавањеEtleboro

Нацрт закона о заштити здравља биља у Републици Српској

21.12.2008
262 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом уређује се заштита здравља биља, промет биља и биљних производа, здравствена контрола биља у промету и друга питања важна за спровођење заштите здравља биља у Републици Српској. Члан 2. Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење: а) аутохтони организам је она врста организма која је у одређеном екосистему природно присутна, б) биљем се сматрају живе биљке и живи дијелови биљака, укључујући сјеме, в) биљни производи су сви...

Нацрт закона о заштити здравља биља у Републици Српској,здраво биље, биљке, здравље