Документи

Укупно: докумената

Etleboro

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида

21.12.2008
916 ПРЕУЗИМАЊА

У Закону о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида («Службени гласник Републике Српске», бр. 98/04 и 91/06), у члану 11. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи: «Право на запошљавање на тржишту рада под општим условима инвалиди остварују посредством служби за запошљавање, агенција и самостално под условима прописаним Законом о запошљавању («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/05 и 64/06).» У досадашњем ставу 2. ријечи: «прописаним чланом 15...

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида,запошљавање, инвалиди, професионална рехабилитацијаEtleboro

Нацрт закона о здравственој заштити

21.12.2008
1225 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом се уређује: обезбјеђење здравствене заштите, начела здравствене заштите, права и обавезе грађана и пацијената у остваривању здравствене заштите, нивои здравствене заштите, оснивање, престанак рада и организација здравствених установа, органи здравствене установе, организовање рада, радно вријеме и штрајк у здравственој установи, здравствени радник и здравствени сарадник, акредитација здравствених установа, посебне одредбе, финансирање здравствене установе, надзор, стручне...

Нацрт закона о здравственој заштити,Etleboro

Нацрт закона о враћању одузете имовине и обештећењу, приједлог по хитном поступку

21.12.2008
523 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом уређују се начела, облици, предмет и поступак враћања одузете имовине и обештећења (у даљем тексту: реституција). Члан 2. (1) Право на реституцију имају физичка и правна лица којима су имовина и права одузета почев од 6. децембра 1946. године. (2) Под реституцијом у смислу овог закона подразумијева се враћање, односно исплата правичне накнаде ранијим власницима, њиховим насљедницима или њиховим правним сљедбеницима, (у даљем тексту: корисник реституције), имовине...

Нацрт закона о враћању одузете имовине и обештећењу,имовина, обештећење, поврат имовинеEtleboro

Закон о рачуноводству и ревизији РС

21.12.2008
262 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом уређује се рачуноводство и ревизија правних лица у Републици Српској и организационих дијелова правних лица са сједиштем изван Републике Српске, која остварују приход у Републици Српској, а која представља организацију рачуноводства, финансијске извјештаје, ревизију предузећа, те надзор ревизорских предузећа. ...

закон о рачуноводству и ревизији рс, рачуноводство, књиговодство, ревизија, рачуновође,министарство финасија, лиценца, сертификат,Комора овлашћених ревизора

Etleboro

Закон о храни, нацрт

21.12.2008
761 ПРЕУЗИМАЊА

I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: prava i odgovornosti nadležnih organa u vezi sa hranom i hranom za životinje proizvedene u Republici Srpskoj ili uvezene i stavljene u promet u Republici Srpskoj, osnov i opšti zahtjevi za visok nivo zaštite, higijene, kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje, te obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i poslovanju sa hranom za životinje o pitanju higijene i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje. Č...

закон о храни, храна, лабораторије, исправност производа, намирнице,Etleboro

Закон о финансирању јавних високошколских установа у РС, нацрт

21.12.2008
323 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом утврђују се критеријуми за додјелу средстава из буџета Републике Српске (у даљем тексту: буџет) и осталих извора, која су намијењена за финансирање јавних високошколских установа, чији је оснивач Република Српска (у даљем тексту: Република) као и расподјела средстава. Члан 2. (1) Јавне високошколске установе стичу средства за обављање своје дјелатности из сљедећих извора: а) буџета Републике, б) јединица локалне самоуправе, ...

закон о финансирању јавних високошколских установа, јавни, високошколски, установе, фалкултети, буџет рсEtleboro

Закон о бањама, нацрт

21.12.2008
273 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом уређује се начин искориштавања природних љековитих фактора, дефинишу субјекти који обављају бањску дјелатност, одређују врсте услуга које се пружају у бањама, те услови за обављање бањске дјелатности. Члан 2. Изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење: а) бањски туризам је врста здравственог туризма који се практикује у бањама с циљем лијечења, рехабилитације и превенције болести и промоције здравља, као и одмора и релаксације и б) велнес у смисл...

закон о бањама, бањско лијечење, лијечење, бања, реехабилитација, болница,туризамEtleboro

Закон о јавно- приватном партнерству, нацрт

21.12.2008
220 ПРЕУЗИМАЊА

ЗАКОН О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се предмет, начела, начин, облици и услови под којима се може остваривати јавно-приватно партнерство, елементи уговора о јавно-приватном партнерству и друга питања од значаја за јавно-приватно партнерство. Члан 2. (1) Јавно-приватно партнерство као облик сарадње подразумијева да јавни и приватни сектор удружују ресурсе, капитал и стручна знања ради остваривања јавних потр...

закон о јавно приватном партнерству, приватно власништво, јавно, јавно власништво, инфрастурктуре, јавни интерес

Etleboro

Информација о стању у области културе у РС

21.12.2008
738 ПРЕУЗИМАЊА

1. Министарство просвјете и културе – увод 2. Општи циљеви и задаци културног развоја - Мјесто и улогу културе у Републици Српској у односу на значај и улогу постојећих мнистарстава и њихових дјелатности, - Мјесто и улогу културе и културних установа у односу на установе културе у Сарајеву - Демонополизација и децентрализација одлучивања у културиж - Културни плурализам, мултикултурализам и отвореност према сусједима и Европи - Равномјеран културни развој на цијелом простору ...

министарство просвјете и културе републике српске, култура, извјештај, информација о стањуEtleboro

Информација о стању у области образовања у РС

20.12.2008
2041 ПРЕУЗИМАЊА

1. Структура образовног система 2. Предшколско образовање и васпитање 3. Основно образовање и васпитање 4. Средње образовање 4.1. Опште средње образовање 4.2. Стручно и професионално образовање 5. Oбразовање у саобраћају 6. Високошколско образовање 5.1 Провођење реформе високог образовања 5.2 Стипендирање студената 5.3 Уписна политика на високошколске институције 7. Образовање одраслих 8. ПРИЛОЗИ 1. Информација о стању у основном и средњем образовању 2. Информација о стању високо...

информација о стању у образовању у рс, образовање, стратегија образовања, закон о образовању, основно образовање, средње образовање, високо образовање, школа, школски систем