Документи

Укупно: докумената

Etleboro

Закон о штрајку

20.12.2008
361 ПРЕУЗИМАЊА

Службени гласник: 111/ 08 Датум: 05/11/2008 (1) Овим законом уређује се поступак организованог прекида рада у коме радници могу остварити заштиту професионалних, економских и социјалних права. (2) Штрајк је организовани прекид рада, који се може организовати у предузећу, установи и код другог правног и физичког лица (у даљем тексту: послодавац). (3) Штрајк се може организовати у грани или дјелатности или као генерални штрајк за територију Републике Српске (у даљем тексту: Република). (4)...

штрајк, закон о штрајку, права радника. обустава радаEtleboro

Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске

20.12.2008
373 ПРЕУЗИМАЊА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови и начин вршења превоза лица и ствари у друмском саобраћају као јавни превоз и превоз за властите потребе, услови вршења превоза, концесије у јавном линијском превозу лица, рад аутобуских станица и терминала градског, односно приградског превоза лица на територији Републике Српске. Члан 2. (1) Превоз лица и ствари у друмском саобраћају може се вршити као јавни превоз и превоз за властите потребе. (2) Јавни превоз у смислу ов...

закон о превозу и друмском саобраћају, превоз, саобраћај, министарство саобраћаја, моторна возилаEtleboro

Закон о генетички модификованим организмима

20.12.2008
173 ПРЕУЗИМАЊА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови ограничене употребе генетички модификованих организама у затвореним системима; формирање Савјета за биолошку сигурност Републике Српске (у даљем тексту: Савјет); вођење регистaра о затвореним системима за ограничену употребу генетички модификованих организама и овлашћеним лабораторијама, те управни и инспекцијски надзор. Члан 2. Поједини изрази у смислу овог закона имају сљедеће значење: а) генетички материјал је дио биљке, жи...

Закон о генетички модификованим организмима, гмо,генетски модификована храна, организми, хранаEtleboro

Закон о омбудсману за дјецу

20.12.2008
182 ПРЕУЗИМАЊА

Члан 1. Овим законом оснива се Омбудсмaн за дјецу као независна институција која штити, прати и промовише права дјетета. Члан 2. Дјететом се, у смислу овог закона, сматра свако лице које није навршило 18 година живота, без обзира на то да ли је домаћи или страни држављанин, да ли је рођено у браку или ван брака, да ли је усвојено, те да ли је под родитељским старањем или без родитељског старања. ...

закон о омбудсману за дјецу, омбудсман, дјеца, канцеларија омбудсмана

Etleboro

Закон о измјенама и допунама закона о културним добрима

20.12.2008
233 ПРЕУЗИМАЊА

У Закону о културним добрима («Службени гласник Републике Српске», број 11/95) у члану 5. у ставу 1. у тачки 1. и у ставу 2. у т. 2. и 3. ријечи: «српског народа» замјењују се ријечима: «конститутивних народа и националних мањина». Члан 2. Члан 11. мијења се и гласи: «Дјелатност заштите и коришћења културних добара, према врсти културних добара обавља: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) и Архи...

закон о измјенама и допунама закона о културним добрима, културна добра, култтураEtleboro

Закон о судским таксама

20.12.2008
208 ПРЕУЗИМАЊА

ЗАКОН О СУДСКИМ ТАКСАМА И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом уређује се начин плаћања судске таксе (у даљем тексту: такса), поступак и услови ослобађања плаћања таксе, начин утврђивања вриједности судског спора, поступак за наплату неплаћене таксе и друга питања која се односе на таксе. (2) Поступци у којима се плаћа такса и висина таксе за поједине радње утврђени су у Таксеној тарифи која се налази у Прилогу овог закона и чини његов саставни дио. ...

закон о судским таксама, суд, таксе, правни лијек, тужба, приједлогEtleboro

Закон о волонтирању

20.12.2008
288 ПРЕУЗИМАЊА

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом дефинишу се основни појмови у вези са волонтирањем, услови волонтирања, основни принципи волонтирања, права и дужности волонтера, организатора волонтирања, услови закључивања уговора о волонтирању, доношење, издавање потврде о волонтирању, награда за волонтирање, те надзор над примјеном овог закона. Члан 2. Граматички изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког или женског пола подразумијевају оба пола. ...

закон о волонтирању, волонтирање,Etleboro

Устав БиХ, оригинал

20.12.2008
154 ПРЕУЗИМАЊА

Based on respect for human dignity, liberty, and equality, Dedicated to peace, justice, tolerance, and reconciliation, Convinced that democratic governmental institutions and fair procedures best produce peaceful relations within a pluralist society, Desiring to promote the general welfare and economic growth through the protection of private property and the promotion of a market economy, Guided by the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, Committed to the sovereign...

устав бих, босна и херцеговина, уставни , устав бих на енглеском

Etleboro

Устав БиХ, латинични превод

20.12.2008
190 ПРЕУЗИМАЊА

PREAMBULA Na temelju poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, Predani miru, pravdi, toleranciji i pomirenju, Uvjereni da demokratske ustanove vlasti i pravični postupci najbolje uspostavljaju miroljubi-ve odnose u pluralističkom društvu, U želji da promiču opće blagostanje i gospodarski razvitak kroz zaštitu privatne svojine i pro-micanje tržišnog gospodarstva, Rukovođeni ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, Opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet ...

устав бих, босна и херцеговина, уставни суд, латиницаEtleboro

Устав БиХ, цирилични превод

20.12.2008
219 ПРЕУЗИМАЊА

УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ1 превод на српски језик ПРЕАМБУЛА Полазећи од поштовања људског достојанства, слободе и једнакости, Посвећени миру, правди, толеранцији и помирењу, Увјерени да демократске институције власти и правични поступци најбоље стварају мирољубиве односе у плуралистичком друштву, Желећи да подстакну опште благостање и економски раст путем заштите приватног власништва и унапјеђења тржишне привреде, Руковођени циљевима и принципима Повеље Уједињених нација, Опредијељени за...

устав бих, босна и херцеговина, уставни суд