Документи

Укупно: докумената

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 96/04

22.10.2008
297 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/01), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadesetoj sjednici, odr`anoj 20. oktobra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 96/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 96/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 95/04

22.10.2008
316 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98) i člana 10. Zakona o izvr{ewu budžeta Republike Srpske za 2004. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/04), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 28. oktobra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBRENJU SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 95/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 95/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 94/04

22.10.2008
350 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i člana 166. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 50/01), nakon razmatranja Izvještaja Zakonodavno pravnog odbora u vezi sa zahtje- vom za pokretanje postupka radi ocjenjivanja usaglašenosti sa Ustavom BiH, broj: 01-97/2004, od 12. aprila 2004. godine i dopisa Ustavnog suda BiH, broj: U- 4/04 od 6. maja 2004. godine, Narodna skupština Republike Srps...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 94/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 94/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 93/04

22.10.2008
242 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 2a. Zakona o posebnim republičkim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03-II dio i 14/04), člana 3. Odluke o raspodjeli naknade za puteve sadržane u akcizi na derivate nafte (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/04) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 14. okto- bra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 93/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 93/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 92/04

22.10.2008
818 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97, 3/98 i 29/00), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 7. oktobra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 92/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 92/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 91/04

22.10.2008
337 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 14. okto- bra 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 91/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 91/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 90/04

22.10.2008
297 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o izvršenju budže- ta Republike Srpske za 2004. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/04 i 9/04) i člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 7. oktobra 2004. godine donijela je ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 90/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 90/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 89/04

22.10.2008
312 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 7. okto- bra 2004. godine, d o n i j e l a j e UREDBU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 89/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 89/04, службени, гласник, српска,

Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 88/04

17.10.2008
496 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 30. sep- tembra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 88/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 88/04, службени, гласник, српска,Etleboro

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 87/04

17.10.2008
794 ПРЕУЗИМАЊА

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. sep- tembra 2004. godine, d o n i j e l a j e ODLUKU...

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 87/04, službeni, glasnik, srpska, СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 87/04, службени, гласник, српска,